Chinese Civil War

related topics
{war, force, army}
{government, party, election}
{country, population, people}
{company, market, business}
{rate, high, increase}
{service, military, aircraft}
{ship, engine, design}
{line, north, south}
{island, water, area}
{area, part, region}
{town, population, incorporate}

Republic of China Bai Chongxi
Republic of China Chen Cheng
Republic of China Li Zongren
Republic of China Yan Xishan
Republic of China He Yingqin

1946–1949: ~1,200,000 Military Casualties [5]

Major engagements in bold
Encirclement Campaigns: First (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu, Hubei-Henan-Shaanxi, Shaanxi-Gansu Soviet) · Second (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu, Hubei-Henan-Shaanxi, Shaanxi-Gansu Soviet) · Third (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu, Hubei-Henan-Shaanxi, Shaanxi-Gansu Soviet) · Fourth (v. Jiangxi, Hubei-Henan-Anhui, Honghu Soviet) · Fifth (v. Jiangxi Soviet, Hubei-Henan-Anhui) • Long March (Luding Bridge) • Intermission (Wannan) • Yetaishan • S. Jiangsu  • Baoying • Yongjiazhen • Tianmen • Linyi • Wuhe • Yinji • Huaiyin-Huai'an • Xinghua • Dazhongji • Lingbi • Zhucheng • Lishi • Pingdu • Taixing • Wuli • Xiangshuikou • Rugao • Weiguangnuan • Shicun • North China Plain • S. Tongpu Railway • Datong Jining • Shangdang • Longhai • Ruhuang • Dingtao • Linfu • Zhengtai • Datong-Puzhou • Huaiyin–Huai'an • Houma • 1st Siping • 2nd Siping • Lüliang • Linjiang • Guanzhong • 3rd Siping • S. Baoding • Niangziguan • Tang'erli • N. Baoding • Nanlin • Summer 1947, NE China • Heshui • Meridian Ridge • N. Daqing River • Autumn 1947, NE China • Mt. Funiu • Winter 1947, NE China (Gongzhutun) • Phoenix Peak • W. Tai'an • Linfen • Zhouzhang • Hebei-Rehe-Chahar • Yanzhou • Shangcai • Liaoshen (Changchun · Jinzhou · Tashan) • Battle of Jinan • Menglianggu • Huaihai(Shuangduiji) • Pingjin (Tianjin) • Jiulianshan • Taiyuan  • Shanghai • Lanzhou • Ningxia • Nanchuan • Bobai • Jianmengguan • Bamianshan • Tianquan • Yiwu  • KMT Insurgency 1950-58 • Burma-China border •

Full article ▸

related documents
Battle of Okinawa
Battle of Gettysburg
Battle of Austerlitz
French Resistance
Battle of Chancellorsville
Battle of Fredericksburg
Suez Crisis
Gallic Wars
Bohdan Khmelnytsky
World War II
Crimean War
First Sino-Japanese War
Total war
Military history
Battle of Vienna
Gaza Strip
Battle of Iwo Jima
Asymmetric warfare
Isaac Brock
Special Operations Executive
Munich massacre
Mercenary
Ahmad Shah Massoud
Sabra and Shatila massacre
First Battle of El Alamein
Thirteen Years' War
Reconquista
History of Lithuania
Battle of Shiloh
Hezbollah