Past Graham Lecturers

FRANK D. GRAHAM MEMORIAL LECTURERS
1950-2017


1950-1951   Milton Friedman

1951-1952   James E. Meade

1952-1953   Sir Dennis Robertson

1953-1954   Paul A. Samuelson

1955-1956   Gottfried Haberler

1956-1957   Ragnar Nurkse

1957-1958   Albert O. Hirschman

1959-1960   Robert Triffin

1960-1961   Jacob Viner

1961-1962   Don Patinkin

1962-1963   Friedrich A. Lutz

1963-1964   Tibor Scitovsky

1964-1965   Sir John Hicks

1965-1966   Robert A. Mundell

1966-1967   Jagdish N. Bhagwati

1967-1968   Arnold C. Harberger

1968-1969   Harry G. Johnson

1969-1970   Richard N. Cooper

1970-1971   W. Max Corden

1971-1972   Richard E. Caves

1972-1973   Paul A. Volcker

1973-1974   J. Marcus Fleming

1974-1975   Anne O. Krueger

1975-1976   Ronald W. Jones

1976-1977   Ronald I. McKinnon

1977-1978   Charles P. Kindleberger

1978-1979   Bertil Ohlin

1979-1980   Bela Balassa

1980-1981   Marina von Neumann Whitman

1981-1982   Robert E. Baldwin

1983-1984   Stephen Marris

1984-1985   Rudiger Dornbusch

1986-1987   Jacob A. Frenkel

1987-1988   Ronald Findlay

1988-1989   Michael Bruno

1988-1989   Elhanan Helpman

1989-1990   Michael L. Mussa

1990-1991   Toyoo Gyohten

1991-1992   Stanley Fischer

1992-1993   Paul Krugman

1993-1994   Edward E. Leamer

1994-1995   Jeffrey Sachs

1995-1996   Barry Eichengreen

1996-1997   Wilfred J. Ethier

1997-1998   Maurice Obstfeld

1998-1999   Jeffrey A. Frankel

1999-2000   T.N. Srinivasan

2000-2001   Lars Svensson

2001-2002   Jean Tirole

2002-2003   Joseph Stiglitz

2003-2004   Kenneth Rogoff

2004-2005   Guillermo Calvo
  2005-2006   Alan Deardorff
  2006-2007   Robert E. Lucas, Jr.

2007-2008

Jonathan Eaton

2008-2009

J. Peter Neary

2009-2010

Avinash K. Dixit
  2010-2011   Ricardo Caballero
  2011-2012   Anthony Venables

2012-2013

Olivier Blanchard
  2013-2014   Robert C. Feenstra
  2014-2015   Sir Mervyn King
  2015-2016   Pascal Lamy
 

2016-2017

 

 

Jaume Ventura


 

Home About IES People Publications Seminars Fellowship Contact