PSAT - Sophomores

Brandon Bark

Kashyap Rajagopal

Prerna Ramachandra

Prakhar Agarwal

Kishan Shah

Rachita Jain

Dhruv Shah